Kun puhutaan muunsukupuolisuudesta, tarkoitetaan sukupuoli-identiteettiä, joka ei ole yksiselitteisesti miehen tai naisen identiteetti, vaan näiden yhdistelmä tai jotain aivan muuta. Toiset käyttävät muunsukupuolisuus -sanaa yleiskäsitteenä erilaisille ei-binäärisille sukupuolille.

Monille muunsukupuolisuus on myös henkilökohtainen, omaa sukupuolta kuvaava käsite. Aiemmin suomen kielessä on käytetty käsitettä transgender samasta asiasta, ja tästä voi voinut syntyä väärinkäsityksiä ja käsitteiden epätäsmällistä käyttöä. Osalle transgender kuvaa edelleenkin parhaiten omaa sukupuolta. Toisin kuin suomen kielessä, englannin kielessä transgender -termiä käytetään kattokäsitteenä tarkoittamaan kaikkia transihmisiä. Muunsukupuolisuus -käsite on syntynyt tarpeesta selkeään suomenkieliseen käsitteeseen, jolla kuvata kokemusta sukupuolesta, joka ei mahdu kaksinapaiseen nais-miesjakoon.

Muita kuin nais- ja miessukupuolia kuvaavia käsitteitä ja identiteettejä on lukemattomia, ja koska kieli tavoittaa toisinaan epätäydellisesti ihmisen kokemusta, termejä on syntynyt matkan varrella lukuisia. Tässä tekstissä on mainittu vain joitakin näistä. Huomionarvoista on, että kaikki, jotka eivät sijoitu kaksinapaiseen nais- mies -jakoon eivät koe myöskään muunsukupuolisuuden kuvaavan itseään. Jokaisella on oikeus itse määritellä tai olla määrittelemättä sukupuoltaan. Vuorovaikutustilanteessa ihmisen kanssa, jonka sukupuolta ei tiedä, on hyvä varmistaa, ettei määrittele ihmistä toisin kuin hänelle sopii.

On vaikeata kuvata muunsukupuolisuutta lyhyesti, koska muunsukupuolisuudella voidaan tarkoittaa hyvin monenlaisia, keskenään erilaisiakin sukupuolia ja sukupuolen kokemisen tapoja.

Muunsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla sekoitus maskuliinisuutta, feminiinisyyttä tai jotain aivan muuta. Muunsukupuolisen sukupuoli-identiteetti voi myös olla vaihteleva ja liukuva ajoittain, englannin kielessä tästä käytetään usein käsitettä gender fluid (suomeksi esimerkiksi sukupuolijoustava). Muunsukupuolisella voi olla myös kokemus useista sukupuolista rinnakkain. Jotkut kutsuvat itseään kaksisukupuolisiksi, jotkut monisukupuolisiksi. Osa ihmisistä taas kuvaa itseään sukupuolettomiksi tai neutreiksi, agendereiksi, queereiksi tai sanoutuu irti koko sukupuolijaottelusta. Kaikilla ei ole laisinkaan sukupuoli-identiteettiä.

Muunsukupuolisuus ei ole pääteltävissä ihmisen kehon ominaisuuksista, muusta ulkonäöstä tai sukupuolen ilmaisusta. Moni muunsukupuolinen kokee painetta, että pitäisi jotenkin ”näyttää” muunsukupuoliselta tullakseen otetuksi todesta. Sukupuoli-identiteetti on kuitenkin ensisijaisesti ihmisen tunne ja käsitys omasta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan eikä sitä voi paikallistaa mihinkään tiettyihin ominaisuuksiin ihmisen olemuksessa. Muunsukupuolinen ihminen voi olla minkä ikäinen ja näköinen tahansa ja tulla mistä kulttuuritaustasta tahansa. Osa muunsukupuolisista kuvaa sukupuoltaan feminiinisyys ja maskuliinisuus -käsitteillä, mutta kaikille nämä eivät ole luontevia käsitteitä kuvaamaan omaa sukupuolta.

Joillakin muunsukupuolisilla on voimakas sukupuoliristiriita ja siten tarvitsevat sukupuolen korjaushoitoja, toiset taas eivät. Hoitoja tarvitseva muunsukupuolinen ei ole kuitenkaan sen enempää muunsukupuolinen kuin hoitoja tarvitsematon. Muunsukupuolisuus on itsemäärittelyasia.

Itsensä ja sukupuoli-identiteettinsä hahmottaminen voi olla hyvin pitkä prosessi. Osa sukupuoleltaan moninaisista ihmisistä on jo varhain lapsuudessa tietoisia sukupuoli-identiteetistään, kun taas osa alkaa pohtia sukupuoli-identiteettiään vasta keski-iässä tai myöhemminkin. Sukupuolivähemmistöihin liittyvä stigma ja sisäistetyt kielteiset käsitykset ja itsesyrjintä voivat lisätä pelkoa kohdata oma sukupuoli-identiteetti. Oman sukupuoli-identiteetin työstämisen esteenä voi olla esimerkiksi pelko läheisten reaktiosta tai syrjinnästä. Myös kuvaavien sanojen ja roolimallien puute voi hidastaa oman sukupuoli-identiteetin sanoittamista. Sukupuoli-identiteetin työstäminen voi muun muassa näistä syistä olla monia väliasemia sisältävä taival. Sukupuoli-identiteetin etsiminen ja hapuilu on sallittua. Sukupuoli-identiteetistä ei tee vähempää totta se, että sitä joskus kyseenalaistaa, tai se, että se ajan kanssa muuttuukin erilaiseksi.

Mitkään käsitteet eivät koskaan kuvaa täydellisesti koko inhimillistä kirjoa persoonallisuudestamme. Käsitteet voivat olla avuksi oman identiteetin työstämisessä, mutta niiden ei kannata antaa rajoittaa itseään ja ilmaisuaan.

Lähde: https://seta.fi/sateenkaaritieto/sukupuolen-moninaisuus/muunsukupuolisuus/